วิสัยทัศน์
การศึกษาดี มีคุณธรรมนำปัญญา เพิ่มคุณค่าแก่ชีวิตและสังคม

คติพจน์
ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจศึกษา

อัตตลักษณ์
มีสัมมาคารวะ ไปลา มาไหว้

เอกลักษณ์
การเรียนดี ดุริยางค์เด่น เห็นคุณค่าคุณธรรม

ปรัชญา
พื้นฐานการศึกษาดีแต่เล็ก อนาคตเด็กแจ่มใสนางยูวิตา มนูญดาหวี

การศึกษาดี
มีคุณธรรมนำปัญญา
เพิ่มคุณค่าแก่ชีวิตและสังคม