นายณัฐวุฒิ บินตำมะหงง
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

นางอัญชลี บินตำมะหงง
ผู้จัดการโรงเรียน

นางยูวิตา มนูญดาหวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหน้าฝ่ายวิชาการชั้นประถมศึกษา
นางยานิดา ปังหลีเส็น

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
นางสาวจันทร์ทิรา สะหลี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
นางสาวนุสรา นาบี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
นางสาวอาภรณ์ เซ่งลอยเลื่อน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
นางสาวเจนจิรา ชูสุวรรณ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
นางสมโชค บินตาเอบ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
นางสมฤดี สุวรรณสังข์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
นายอนัน หลีหวัง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
นายสมโชค อัจฉริยะวัฒน์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
นางสาวรุสนี ตอหิรัญ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
นางสาวพร้อมพันธ์ ปิ่นย่อง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
นางสาวธัญศิณีร์ อุเจะ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
นางสุวพัชญ์ วงศ์ฐิติพลกร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
นางยานิดา ปังหลีเส็น

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
นางสาวใจรัก แตงอ่อน

หัวหน้าฝ่ายวิชาการชั้นอนุบาล
นางวนิดา ครองวิธี

ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่
นางกัลยา สุวรรณ

ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่
นางสาวอภิชล ภู่กลาง

ครูประจำชั้นบริบาล 1
นางสาวสุนี หลังปุเต๊ะ

ครูประจำชั้นบริบาล 1
นางขนิษฐา ศรีคงคา

ครูประจำชั้นบริบาล 2
นางวิภารัตน์ คัมภีร์กิตติ

ครูประจำชั้นบริบาล 2
นางสาวมาลาตี หลงจิ

ครูประจำชั้นบริบาล 3
นางสาวิตรี แก้วมณีโปรด

ครูประจำชั้นบริบาล 3
นางสาวรายา อินทะนก

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
นางพีรพร ฟุ้งเฟื่อง

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
นางธนัญญา สมานคาน

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
นางสาวยานิต้า ไมมะหาด

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4
นางสาวสุรีรัตน์ นาคสง่า

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
นางสาวกลบี หวังกูหลำ

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
นางสาวอารีย์ ลิ่มศรีพุทธ

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
นางรวิพรรณ มนูญดาหวี

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
นางวนิดา ครองวิธี

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
นางอุไร มาราสา

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3
นางสาวกรองจิต พรหมเดชะ

ครูผู้สอนภาษาไทย
นางสาวกาญจนา แสงแก้ว

ครูผู้สอนภาษาไทย
นายทรงสิทธิ์ บัวผุด

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
นายอำนวย อ่อนหวาน

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
นางดาวใจ ทองมี

ครูผู้สอนสุขศึกษา
นายประหยัด คุณาธรรม

ครูผู้สอนดนตรี
นายวีรพล บินตำมะหงง

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
นางสาวนฏีฟะฮ์ หมั่นสัน

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
นายชโยดมภ์ สาครวัฒนา

ครูผู้สอนภาษามาลายู
นางกูสารอ หมื่นอาด

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์
นางสาวศศิธร ปิ่นทองพันธ์

นางยูวิตา มนูญดาหวี

การศึกษาดี
มีคุณธรรมนำปัญญา
เพิ่มคุณค่าแก่ชีวิตและสังคม