เลือกประธานนักเรียน

นางยูวิตา มนูญดาหวี

การศึกษาดี
มีคุณธรรมนำปัญญา
เพิ่มคุณค่าแก่ชีวิตและสังคม