• เลือกประธานนักเรียน

  • กิจกรรมไหว้ครู


นางยูวิตา มนูญดาหวี

การศึกษาดี
มีคุณธรรมนำปัญญา
เพิ่มคุณค่าแก่ชีวิตและสังคม