โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2524 ตั้งอยู่เลขที่ 39/4 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล รหัสไปรษณีย์ 91000 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 074-711601

โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยามในอดีตตั้งอยู่บนถนนปานชูรำลึก(ซอยแม่เนียน) บริเวณหลังบริษัทอีฃูฃุ เป็นอาคารไม้ 2 ชั้นและย้ายมาตั้งที่อยู่ปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ.2531

ปัจจุบัน มีนายณัฐวุฒิ บินตำมะหงง ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน มีนางอัญชลี บินตำมะหงง ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการโรงเรียน นางยูวิตา มนูญดาหวี ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม มีครูผู้สอน 45 คน พนักงานประจำโรงเรียน 10 คน

โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม มีอาคารเรียน ทั้งหมด 4 อาคาร อาคาร 1 เป็นอาคารเรียน ชั้นปฐมวัย ห้องธุรการ และห้องจัดเตรียมอาหาร อาคาร 2 เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ชั้น 1 เป็นห้องเรียนของชั้นอนุบาล 3 ชั้น 2 เป็นห้องเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาคาร 3 เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น ใต้อาคารโล่ง 8 ห้องเรียน เป็นอาคารเรียนของชั้นประถมศึกษา ห้องพักครู ห้องพยาบาล ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องละหมาด ห้องประชุม ส่วนใต้อาคารจัดเตรียมเป็น สถานที่ประชุมและทานอาหารของคุณครู และนักเรียน อาคาร 4 เป็นอาคารของชั้นประถมและอนุบาล 2 ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด

โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม เปิดการสอนในระดับ ชั้นอนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดย จัดการเรียนการสอน จัดการศึกษา 2 ระดับ ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานในการใช้ภาษา มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในศาสนา มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บุคลากรมีศักยภาพได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อมต่อการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางในการศึกษาต่อ และอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุขนางยูวิตา มนูญดาหวี

การศึกษาดี
มีคุณธรรมนำปัญญา
เพิ่มคุณค่าแก่ชีวิตและสังคม